Целта на дисциплината
“МАКРОИКОНОМИКА” е да запознае изучаващите я с основните закони и закономерности, които насочват и регулират сложните
процеси и явления на националното стопанство. Тя е органическо продължение на
дисциплината “Микроикономика” и разглежда проблемите на националния доход и
брутния вътрешен продукт, на пазарното
равновесие в макроикономиката и цикличността и безработицата, на данъците и
фискалната политика и други. Логически завършек са темите за Европейската
интеграция и за международната валутна система.