Основи на счетоводството

Хорариум: 30/15

Преподаватели: доц. д-р Антон Свраков

                            ас. Ива Монева

                            ас. Николина Грозева

Предварителен изпит:

  1. 100% присъствие и участие в работата на упражненията по Основи на счетоводството. Упражненията се провеждат по график от отдел „Планиране”;
  2. текущ контрол – казус - с оценка над мн.добър 5,00. Времето за провеждане на казуса е съгласувано със студентите на първото занятие;
  3. курсов проект, предаден в срок. Срокът е съгласуван със студентите на първото занятие;