Целта на курса е студентите да придобият основни теоретични знания и пратически умения за организацията и методологията на счетоводстото в търговсите банки и централната банка на България.По време на курса се акцентира върху характера на обектите и отчитането на активните, пасивните и комисионните банкови операции. Изучава се спецификата на касовите и безкасовите разплащания в страната, осъществявани от банките и отчитане на разплащанията при уреждане на сметните отношения с чужбина. Разглеждат се и особеностите при отчитане на разходите и приходите на банките и изготвяне на финансови отчети.

Дисциплината се основава главно на базисни данни, получени от Обща теория на счетоводството и финансово счетоводство, а също така и на знания от изучаваните дисциплини Публични финанси, Пари и банки, Финансови отчети, счетоводен софтуер и др.

Обучението се осъществява чрез изнасяне на лекции, провеждане на практически упражнения, контролна работа и изготвяне на курсови проекти.

Курсът завършва с писмен изпит –тест. Крайната оценка се оформя като се вземат предвид / до 40 %/ резултатите от две текущи оценки по време на практическите упражнения.