FP7 е съкратеното название на Седма рамкова програма (7РП) за Научни изследвания и
технологично развитие. Това е главният инструмент на ЕС за финансиране на научни
изследвания в Европа с продължителност от 2007 до 2013 г.
Бюджетът на ЕС за следващите седем години е 50,5 млрд. евро, а бюджетът на Евратом за
следващите пет години е 2,7 млрд. евро1. Като цяло, това представлява увеличение с 41%,
сравнено с бюджета на Шеста рамкова програма по цени от 2004 г. и с 63% по сегашни
цени.
7РП е замислена също така да отговори на потребностите на Европа в областта на
трудовата заетост и конкурентоспособността.
7РП подкрепя научни изследвания в избрани приоритетни области – като целта е ЕС да се
превърне в световен лидер и да поддържа завоюваните позиции в тези области.