Дисциплината е в "синкретично" единство с предхождащите я "Етнография" и "Фолклорни експедиции". Предполага надграждане на знания, изграждане на умения за откриване на логически връзки и използване на овладените знания в творческия процес.