Дисциплината "Музикална драматургия" предполага овладяване на знания, необходими за изграждане на бъдещия специалист хореограф-творец и педагог; осмисляне формите, средствата, методите за създаване както на малки, камерни, така и на по-крупни музикално-хореографски форми. Формиране на необходимите прийоми при възприемане и анализиране на музикалните образци и тяхната специфична връзка с танца, на типа образност и оценката на неговата експресия.