Дисциплината Теория на музиката и солфеж предполага:

- Въвеждане на студентите в спецификата на музикалния език, развитие на музикалността в нейните основни структурни звена: общи и специфични музикални способности

-  Овладяване на минимума от музикално-терминологичния апарат;

-   Елементарно нотно елементарно ограмотяване;

-   Формиране, изграждане и развитие на основни музикални способности – музикален слух, метроритмичен и ладов усет;