Дисциплината “Хореографска композиция и режисура” е фундаментална за специалност „Хореография”.

Основните задачи на дисциплината в целия курс на обучение (4 години) са следните:

1. Да формира в студентите правилен художествено естетически и творчески подход при създаването на сценични танцови произведения.

2. Да даде на студентите широки познания по теория на хореографското изкуство и методологията на творческия процес.

3. Да създаде практически сръчности и професионално-творчески похвати при съчиняването на хореографския текст и композиция и режисурата на танцовото произведение.

4. Да развива непрекъснато образното мислени на студентите, умението им да изразят своите мисли, чувства, идеи, в хореографски образи и форми.

5. Да развива индивидуалните качества на всеки студент, за формирането на самостоятелност и личен творчески почерк.

6. Да сумира знанията на студентите от останалите помощни дисциплини и да ги приведе в стройна система от възгледи, знания и сръчност, която дава възможност да се овладее резултатно творческия процес и професионалното майсторство на съвременния хореограф.

Цел на обучението през втората година (II част):

- Усвояване на принципите за създаването на драматургични хореографски произведения.

- Разширяване и задълбочаване на знанията и сръчностите в композиционното майсторство и режисура в тяхната  специфичност при създаването на сюжетни камерни танци.