Целта на курса е да подготви студентите за работа с нормативни актове в системата на хореографското образование, за тяхното тълкуване и прилагане, както и за компетентно участие в изготвянето на образователни закони и подзаконови нормативни актове.