Целта на курса е навлизане в спецификата на науката етнография, същност и обхват на понятието, както и усвояване на базисна терминология и комплекс от задължителни познания по традиционна народна култура.