ТЕМА

Часа

Раздел 1 (15 часа)

1

Същност на производствените територии и инфраструктури Типологични характеристи. Основни изисквания при проек-тирането.

 

2

Устройствено планиране (проектиране). ЗУТ. Устройствени схеми и планове в селищните структури. Устройство на индус-триалните и транспортни территорииИзбор на район, селище, територии за индустриални и транспортни комплекси и УИПИ. Икономически, селищно-структурни и природни фактори.


3

Модулни  структури в индустриалните и транспортни  терито-рии: ; звена  на  КОО и на техническата инфраструктура. ЕУП и Генерален план. Комуникационно-планови решения на микро-райони. Застрояване и благоустрояване.


Раздел 2 (15 часа)

1

Обекти и мрежи на транспортната инфраструктура в производ.-ствените и селищни образувания: транспорт на площадката на индустриалните предприятия;

 

2

 Воден, автомобилен, железопътен и въздушен транспорт. 


3

Инженерни мрежи в производствените територии.