Хорариум: 30/30

 

Преподаватели: гл. ас. д-р Борис Решовски

                            ас. Ива Монева

                            ас. Николина Грозева

 

Предварителен изпит:

  1. 100% присъствие и участие в работата на упражненията по Организация на финансовата отчетност – две от упражненията по дисциплината могат да се отработват в другата група в съответния ден. Упражненията се провеждат по график от отдел „Планиране”;
  2. текущ контрол – казус - с оценка над мн.добър 5,00. Времето за провеждане на казуса е съгласувано със студентите на първото занятие;
  3. курсов проект, предаден в срок. Срокът е съгласуван със студентите на първото занятие;