Увод в програмирането С++ е основен курс за студентите от специалности Информатика Основна цел на курса е да се овладеят принципите на програмирането и основите на езика С++.
    Започва се с основни идеи и характеристики на компютрите, програмирането, езици за програмиране, алгоритмите. Преминава се към запознаване със средата за програмиране. С първата програма се обясняват видовете грешки в процеса на програмиране. Основните типове данни се въвеждат с цели числа и числа с плаваща точка. Разглеждат се коментари, потокови вход и изход, променливи и константи, оператор за присвояване, типа string от стандарта на ANSI C++.
    Ранната употреба на обекти е съвременен подход при изучаването на принципите на програмирането с обектно-ориентиран език. Затова и следващите въпроси от курса са запознаване с обекти, свойства на примерни класове, инициализация на обекти и използване на членове-функции. Този материал се илюстрира с помощта на графични програми, създавани от студентите с помощта на малка графична библиотека.
    Запознаването с условни оператори, числови сравнения и булеви операции е важна част от всеки начален курс по програмиране. Особено внимание се отделя на стратегии при обработване на входа и изхода и на справяне с грешки при вход. Следва запознаване с функции, концепция за предаване на параметри, документиране на функции, област на действие на променливите, рекурсивни функции. Важно място заемат и стратегии за декомпозиция на сложни задачи и създаване на програми за решаване на практически задачи. Циклите се въвеждат и изучават във връзка със задачи за приближения и симулации.
    Придобитите знания се използват и от други курсове по информатика, програмиране и бази данни.
    Необходима предварителна подготовка на студентите - обща компютърна грамотност.