Съпротивление на материалите е общо техническа дисциплина, която осъществява връзката между физико-математическите науки и специалните инженерни дисциплини. Основна задача е определянето на размерите на напречните сечения на инженерните конструкции, така че да притежават определена якост, коравина и устойчивост.