Основни цели на програмата е: 

- активно въвеждане на студентите в художествената специфика на стиловете и направленията в развитието на музикалната култура на Европа, САЩ и България; 

- осъзнаване мястото и ролята на музикалното изкуство в общия културно-исторически процес; 

- проследяване неразривните връзки на музиката с развитието на танца и тяхното взаимодействие.

Това от своя страна определя и няколко основни задачи: 

- изграждане на историческо разбиране за развитието на музикалното изкуство, за основните закономерности в еволюцията на европейската, американската и българска музикални култури; 

- разкриване и обосноваване спецификата на художественото отражение на действителността в музикални образи и форми; 

- преосмиляне на проблема: музиката в системата на художествената култура; музика и танц, музика и изобразително изкуство, музика и литература, музика и философия.