Целта на курса е овладяването на терминологията на българската народна хореография. Студентите следвайте да знаете по отношение на най-добре срещнете положения, танцови елементи и движения във фолклорната танцова практика и да използвате терминал.